ΟΔΟΙΠ. ΓΙΑ ΣΥΜΠΛ. ΩΡΑΡΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Για τη λήψη του Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ 

  Η αποζημίωση οδοιπορικών για συμπλήρωση αφορά χρηματικό ποσό που δίνεται στους εκπαιδευτικούς και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης 
  του εκπαιδευτικού από το σχολείο ή Γραφείο τοποθέτησης στο σχολείο συμπλήρωσης ωραρίου.
  
   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση προς ΥΠΑΙΘ/Δ.Ο.Δ.-Τμήμα Ε' μέσω του Γραφείου Σ.Ε. Μονάχου, πατήστε εδώ για  την αίτηση.

2. Αντίγραφο Υ.Α. απόσπασης-παράτασης της απόσπασης, (ζητήστε την από το Γραφείο Σ.Ε.).

3. Αντίγραφο πράξης του Συντονιστή με την οποία ο εκπαιδευτικός τοποθετείται σε περισσότερα από ένα σχολεία που βρίσκονται
   σε διαφορετικές πόλεις ή σε σχολεία και σε Γραφείο Σ.Ε. που η έδρα του βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτή του σχολείου. Στην πράξη
   πρέπει να αποτυπώνεται ο αριθμός των ημερών στις οποίες θα μετακινείται ο εκπαιδευτικός (π.χ 3+2)

4. Πράξη ανάληψης στο σχολείο διάθεσης για συμπλήρωση ωράριου.

5. Βεβαίωση Γραφείου ότι τα σχολεία ή το σχολείο και το Γραφείο του Σ.Ε. στα οποία μετακινείται ο εκπαιδευτικός, λειτουργούν σε 
   διαφορετικές πόλεις και η μία δεν είναι προάστιο της άλλης.

6. Ημερολόγιο κίνησης του εκπαιδευτικού, θεωρημένο από το Γραφείο Σ.Ε, στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των
   αναφερόμενων μετακινήσεων. Από το ημερολόγιο αυτό πρέπει να προκύπτουν αναλυτικά οι ημερομηνίες κατά τις οποίες 
   πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις, οι πόλεις στις οποίες μετακινείται και η χιλιομετρική απόστασή τους, πατήστε εδώ.

7α. Αν οι μετακινήσεις έχουν γίνει με αυτοκίνητο τότε η αποζημίωση είναι 0,15 € ανά χιλιόμετρο. Αν ο τόπος διαμονής του εκπαιδευτικού
      δεν συμπίπτει με την πόλη-έδρα τοποθέτησης τότε καταβάλλεται αποζημίωση για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της πόλης-έδρας 
      τοποθέτησης και της πόλης στην οποία συμπληρώνει το ωράριό του ο εκπαιδευτικός. Απαιτούνται επίσης:

        Ι. Υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

       ΙΙ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την άδεια οδήγησης.

      ΙΙΙ. Βεβαίωση του Γραφείου για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των πόλεων στις οποίες έχει τοποθετηθεί ο εκπαιδευτικός.

7β. Αν οι μετακινήσεις έχουν γίνει με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα μεταφοράς και υποβάλλονται αποκόμματα εισιτηρίων, καταβάλλεται
      στον εκπαιδευτικό η αξία των εισιτηρίων. Αν χρησιμοποιήθηκε κάρτα (π.χ μηνιαία ή ετήσια) για τις μετακινήσεις τότε απαιτείται:

       Ι. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κάρτας (για τις ετήσιες κάρτες το πρωτότυπο) που χρησιμοποίησε ο εκπαιδευτικός και βεβαίωση για την αξία της.

      ΙΙ. Βεβαίωση για την τιμή του εισιτηρίου β' θέσης για τις διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν.

     III. Υπεύθυνη δήλωση (πατήστε εδώ) από την οποία προκύπτει ότι για τον ίδιο σκοπό δεν του καταβλήθηκε αποζημίωση από άλλη πηγή.

8. Φωτοτυπία φύλλου βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα (να φαίνεται το ΙΒΑΝ) για καταβολή αποζημίωσης μέσω τράπεζας.

9. Απόφαση δέσμευσης ποσού.

    Το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία υπεύθυνη δήλωση. 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού