ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΡ. ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ


Η αποζημίωση οδοιπορικών πρώτης μετάβασης αφορά χρηματικό ποσό που δίνεται στους νεοαποσπασμένους εκπαιδευτικούς και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης του εκπαιδευτικού και των μελών της οικογενείας του (αν υπάρχουν).

        Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση προς ΥΠΠΕΘ./Δ.Ο.Δ.-Τμήμα Ε' μέσω του Γραφείου Σ.Ε., πατήστε εδώ για να δείτε την αίτηση.

2. Αντίγραφο Υ.Α. απόσπασης, (ζητήστε την από το Γραφείο Σ.Ε.).

3. Αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας στο Γραφείο Σ.Ε ή στο σχολείο.

4. Υπεύθυνη δήλωση: συμπληρώστε υπεύθυνη δήλωση αναλόγως αν: α) είστε άγαμος και β) αν μετακινείστε με την οικογένειά σας

5. Προκειμένου για έγγαμους με παιδιά, πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων ή πιστοποιητικών γέννησης των παιδιών ή 
    αστυνομικής ταυτότητας. Αν τα παιδιά είναι μεγαλύτερα από 20 ετών και φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτείται πιστοποιητικό
    σπουδών ή βεβαίωση από τα ιδρύματα αυτά.  
   

6α. Αν η μετακίνηση γίνει με αεροπλάνο, τραίνο ή πλοίο (όχι με Ι.Χ.) τότε απαιτούνται:

     Ι. Απόκομμα ή αποκόμματα αεροπορικών ή σιδηροδρομικών ή ατμοπλοϊκών εισιτηρίων.

    ΙΙ. Ονομαστική εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των εισιτηρίων, τα ονόματα των μετακινούμενων και η τιμή του εισιτηρίου 
        για τον κάθε μετακινούμενο.

6β. Αν η μετακίνηση γίνει με Ι.Χ. αυτοκίνητο τότε η αποζημίωση είναι 0,15 € ανά χιλιόμετρο. Η αποζημίωση αυτή αυξάνεται κατά 50% αν ο εκπαιδευτικός συνοδεύεται
      από ένα μέλος της οικογένειάς του και κατά 100% αν συνοδεύεται από 2 ή περισσότερα μέλη της οικογένειάς του. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
 
        
      Ι. Εφόσον στη διαδρομή χρησιμοποιείται πλοίο, το εισιτήριο του πλοίου ή θεωρημένο αντίγραφό του.

     ΙΙ.  Φωτοαντίγραφο της άδειας του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του εκπαιδευτικού.

     ΙΙΙ. Αν το αυτοκίνητο ανήκει στον εκπαιδευτικό τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, μετάβαση χωρίς οικογένεια πατήστε εδώ, μετάβαση με οικογένεια πατήστε εδώ.

     ΙV. Αν το αυτοκίνητο είναι του συζύγου τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, μετάβαση χωρίς οικογένεια πατήστε εδώ, μετάβαση με οικογένεια πατήστε εδώ.

      V. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ της Δ.Ε. που ανήκει ο εκπαιδευτικός και της πόλης τοποθέτησης. 

     Βεβαίωση αεροπορικής εταιρείας για την αξία του εισιτηρίου σε οικονομική θέση την ίδια ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση (η βεβαίωση πρέπει  
     να περιέχει την αξία του εισιτηρίου και - αν   υπάρχουν - για τα μέλη της οικογενείας). Μπορείτε να τη ζητήσετε από ταξιδιωτικό γραφείο, γραφεία αεροπορικών
     εταιρειών ή να την εκτυπώσετεαπό ιστοσελίδες αεροπορικών εταιρειών π.χ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ και AEGEAN AIR.

 
7. Υπεύθυνη δήλωση για μόνιμη εγκατάσταση συζύγου/παιδιών: συμπληρώστε υπεύθυνη δήλωση αναλόγως αν: α) μετακινείστε μόνο με τον/την σύζυγο ή β) και με τα παιδιά

8. Ημερολόγιο μετακινήσεων, πατήστε εδώ για να δείτε το ημερολόγιο μετακίνησης και εδώ για να δείτε σχετικές οδηγίες.

9. Φωτοτυπία φύλλου βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα (να φαίνεται το ΙΒΑΝ) για καταβολή αποζημίωσης μέσω τράπεζας.

10. Οτιδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό που θα κριθεί απο την υπηρεσία ως απαραίτητο.

   Το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων μπορεί να περιλαμβάνεται σε μία υπεύθυνη δήλωση.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού